i

Budova kaštieľa v súčasnosti

Kaštieľ rodiny Migazzi

Kaštieľ rodiny Migazzi

Budova je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Je to jednoposchodová barokovo-klasicistická budova s dvoma krídlami orientovanými do pôvodného parku - dnes je z neho zachovaná už len malá časť.

Budova je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. 

Je to jednoposchodová barokovo-klasicistická budova s dvoma krídlami orientovanými do pôvodného parku - dnes je z neho zachovaná už len malá časÅ¥. 
Budova bola prestavaná Krištofom Migazzim, viedenským kardinálom a arcibiskupom v r. 1789. Jeho erb je na prednom štíte kaštieľa. Západné krídlo kaštieľa so zamurovanými arkádami má pravdepodobne neskoro renesančný pôvod z obdobia druhej polovice 17. storočia. Majiteľmi zlatomoraveckého panstva boli vtedy Paluškovci, ktorí v tom čase vykonávali vysoké kráľovské úrady (súdna tabuľa). 
Juraj Paluška bol radca miestodržiteľstva. Anton Paluška v roku 1730 bol cirkevným prísediacim. V roku 1745 bol arcibiskupským palatínom, spravoval zjednotené vrábelské a svätojurské sídla, ktoré boli pod správou ostrihomského arcibiskupstva. Na nádvorí kaštieľa je pomník Janka Kráľa postavený v roku 1962 z bieleho bulharského mramoru akad. sochárom Jánom Kulichom. Na pamiatku tomuto veľkému štúrovskému básnikovi, ktorý žil v našom meste od r. 1862 až do svojej smrti v r. 1876 bola odhalená v r. 1928 pamätná doska na dome, v ktorom žil na Ul. Janka Kráľa. Na mestskom cintoríne, kde bol pochovaný má pomník z travertínu. 
V budove kaštieľa sídli v súčasnosti Mestské kultúrne stredisko, ktorého súčasÅ¥ou je aj mestská knižnica a kino Tekov.