i

home / Mesto a jeho správa / Školstvo / Školský úrad

Školský úrad

Školský úrad

Obec ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosÅ¥ na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7  zákona 596/2003 Z.z.
Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 zákona
 
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veciach rozhodovania, a to o:
prijatí žiaka do základnej školy,
povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzaÅ¥ do základnej školy,
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, povolení plniÅ¥ povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy,
povolení vykonávaÅ¥ komisionálnu skúšku,
povolení vykonaÅ¥ skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosÅ¥ poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasÅ¥ou základnej školy.
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie v školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom
 
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán
územnej samosprávy,
Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, v súlade s platnými právnymi predpismi
 
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosÅ¥ školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom  je orgán územnej samosprávy,
Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach
riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
Odborný zamestnanec školského úradu môže zabezpečovaÅ¥ aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosÅ¥ou obcí a najmä  môže pripravovaÅ¥ podklady vo veciach:
zaraďovania základných škôl do siete škôl a školských zariadení,
zriaďovania základných škôl,
vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení,
zrušovania základných škôl,
zmien v sieti škôl a školských zariadení
· Obce môžu  odborného zamestnanca školského úradu poveriÅ¥  aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8 a § 9 zákona.