i

home / Mesto a jeho správa / Školstvo / Stredné školy

Stredné školy

Stredné školy

Názov školy: Gymnázium Janka Kráľa
Adresa školy: Ul.SNP 3, 95342 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: +421 37 6423015
Fax: +421 37 6423015
E-mail: gymzmjk@stonline.sk
WWW stránka: www.gjk-zm.szm.sk

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: RNDr. Renáta KUNOVÁ
Tel.: +421 37 6453015
E-mail: gymzmjk@stonline.sk

Zást. riad.: Mgr. Ľuboš DEBNÁR
Tel.: +421 37 6453015
E-mail: gymzmjk@stonline.sk

Ekonóm: Mária Kováčová
Tel.: +421 37 6453015
E-mail: gymzmjk@stonline.sk

Vedúca ŠJ: Zuzana ÄŽurkovičová
Tel.: +421 37 6323202
E-mail: gymzmjk@stonline.sk
Názov školy: Obchodná akadémia
Adresa školy: Bernolákova 26, 95320 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: +421 (0)37 6421904
E-mail: oazm@slovanet.sk
WWW stránka: oazm.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: RNDr. Vladimír Gubiš
Tel.: +421 37 6421904
Mobil: +421 905 646 800
E-mail: oazm@slovanet.sk

ZRŠ: Ing. Eva Horná
Tel.: +421 37 6421904
E-mail: oazm@slovanet.sk
Názov školy: Stredná odborná škola polytechnická
Adresa školy: SNP 2, 95330 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: +421 37 6422717
E-mail: soszm@soszm.sk
WWW stránka: www.soszm.sk

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: Ing. Ján Solčiansky
Tel.: +421 37 6422717
E-mail: zsszm@nextra.sk

ZTV: Mgr. Elena Orságová
Tel.: +421 37 6422717
E-mail: zsszm@nextra.sk

THÄŒ: Helena Rajtárová
Tel.: +421 37 6422717
Email: zsszm@nextra.sk

zástupkyne: Ing. Oľga Bančáková

                      Ing. Marcela Kováčová

                      Mgr. Elena Orságová


Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Adresa školy: SNP 5, 95301 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: +421 37 6423070
Fax: +421 37 6323200
E-mail: strodnto@doszm.edu.sk
WWW stránka: www.doszm.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľka školy: Mgr. Mária Šmálová
Zástupca riaditeľky školy pre TV: Mgr. Jozef Hantšok
Zástupca riaditeľky školy pre PV: Ing. Jozef Inovecký
Zástupkyňa riaditeľky školy pre TEÄŒ: Ing. Anna Kováčová

Názov školy: Stredná odborná škola technická
Adresa školy: Ulica 1.mája 22, Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: +421 37 6403511
E-mail: skola@sousezm.edu.sk
www stránka: www.sostzm.edu.sk

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: PaedDr. Husár Dušan
Tel.: +421 37 6403512
Mobil: +421 903 450 317
E-mail: soustrzm@nextra.sk

Zást. riad.: Ing. Kováč Peter
Tel.: +421 37 6403522
E-mail: kovac@sousezm.edu.sk

Vých.poradca: Ing. Varga Milan
Tel.: +421 37 6403531
E-mail: varga@sousezm.edu.sk

Ekon. školy: Ing. Krajčová Anna
Tel.: +421 37 6403529
E-mail: krajcova@sousezm.edu.sk

Hosp.školy: Bc. Rajtár Peter
Tel.: +421 37 6403521
E-mail: rajtar@sousezm.ed

Zborovňa, Učitelia SOŠT
Tel.: +421 37 6403531
E-mail: skola@sousezm.edu.sk

Zborovňa, MOV
Tel.: +421 37 6403537
E-mail: skola@sousezm.edu.sk