i

Výbory mestských častí

Výbory mestských častí

I. Výbor mestskej časti č. I. zahŕňa ulice:

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22 (párne čísla), A. KmeÅ¥a, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, ÄŒajkovského, Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie

ÄŒlenovia výboru z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč, MUDr. Oto Balco, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič, Ing. Ján AdamecII. Výbor mestskej časti č. II. zahŕňa ulice:

1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh,

ÄŒlenovia výboru z radov poslancov :PaedDr. Dušan Husár, JUDr. Alžbeta Esterková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman ŠíraIII. Výbor mestskej časti č. III. (mestská časÅ¥ Chyzerovce) zahŕňa ulice:

Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova

ÄŒlen výboru z radov poslancov : RNDr. Jozef PaluškaIV. Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časÅ¥ Prílepy) zahŕňa ulice:

ÄŒierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
ÄŒlen výboru z radov poslancov : Ing. Marek Holub