i

home / Mesto a jeho správa / Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby na Rovňanova č. 3 v Zlatých Moravciach
ponúka svoje sociálne služby
Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádzajúce sa na Rovňanovej ulici v Zlatých
Moravciach, bolo zriadené dňa 1. decembra 1992. Dňa 01.07.1993 bolo slávnostne otvorené,
Kapacitu má 15 lôžok a určené je pre seniorov, o ktorých sa z rôznych príčin nemá kto
postaraÅ¥, alebo potrebujú doliečenie po hospitalizácii v nemocnici.
V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúÅ¥
opatrovateľskú službu. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby v zariadení fyzická osoba priloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu, ktoré bolo vydané príslušným samosprávnym orgánom. Dĺžka pobytu
v zariadení je spravidla 6 mesiacov a ďalej je v prípade potreby predĺžená podľa
individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby.
V zariadení sa poskytujú nasledujúce činnosti: (podľa § 36 zákona 448/2008 Z. z.)
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosÅ¥
- obslužné: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
ÄŽalej našim klientom poskytujeme:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- ubytovanie dvojlôžkových a v trojlôžkových izbách, kde sú k dispozícii TV prijímače,
- stravovanie – 5x denne racionálnu stravu obohatenú o ovocie, zeleninu, mliečne výrobky,
- diabetickú stravu, mletú a kašovitú diétu, táto je dovážaná z Mestskej nemocnice Zlaté
Moravce,
- ošetrovateľskú starostlivosÅ¥ a opatrovateľskú starostlivosÅ¥ kvalifikovaným personálom,
- zdravotnú starostlivosÅ¥ všeobecným lekárom, psychiatrom, urológom priamo pri lôžku
klienta a v prípade potreby aj inými odbornými lekármi,
- zabezpečenie doprovodu klientov na vyšetrenia sanitkami,
- rehabilitačnú starostlivosÅ¥ pomocou ADOS,
- upratovanie, pranie, žehlenie ošatenia klientov,
- úschovu cenných vecí,
- služby kaderníctva, holičstva a pedikúry,
 uspokojovanie náboženských potrieb.
Pre ľahšie ošetrovanie imobilných klientov je zariadenie vybavené vonkajšou pasívnou
rampou, kyslíkovým koncentrátorom, zdvižným zariadením GULDMAN, schodiskovou
plošinou SP 150 a hygienickou stoličkou CALYPSO, a bezbariérovou kúpeľňou so
sprchovacím kútom a bezbariérovým WC.
Úhrada za pobyt a starostlivosÅ¥ je stanovená podľa stupňa odkázanosti v sume od 420 € –
do 520 € mesačne. Občania s trvalým bytom mimo mesta Zlaté Moravce platia sumu 520 €.
V cene nie sú zahrnuté lieky, zdravotný materiál, a hygienické potreby.
Klientom poskytuje celoročnú starostlivosÅ¥. Zdravotná starostlivosÅ¥ je v ambulancii
zabezpečovaná pravidelne obvodným lekárom.
Pre klientov sú všetky podmienky vytvorené tak, aby po prijatí do zariadenia mali
pocit, že sú zverení do láskavej a kvalitnej opatery pracovného kolektívu Zariadenia
opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach. Snahou všetkých pracovníkov je, aby sa tu
cítili čo najlepšie, najdôstojnejšie a hlavne, aby mali pocit úcty a príjemného prostredia.
Vedúca zariadenia Mgr . Jana Bošiaková
037/6421331
MO: 0905848025, mail: zoszlm@ gmail.com