i

home / Mesto a jeho správa / Mestské podniky / Technické služby mesta

Technické služby mesta

Technické služby mesta

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Mestský podnik Technické služby mesta Zlaté Moravce je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce.

Na výkon funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce
je poverený Ing. Miroslav Šlosár. 
Základný predmet činnosti:
a) prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenie, slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby
b) strojné a ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov
c) zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce, pre právnické subjekty
d) prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu
e) vykonávanie stavebnej údržby a prác stavebnými mechanizmami
f) vykonávanie opravy a údržby mechanizačných prostriedkov v správe Technických služieb mesta Zlaté Moravce
g) vykonávanie prepravy pre potreby mesta
h) oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, mostov, čakární MHD, dopravné značenie MK v správe mesta
i) prevádzkovanie a udržiavanie mestských trhovísk a verejného WC
j) výkon správy verejného majetku, zabezpečenie jeho údržby, úpravy a vedenie jeho evidencie
k) prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám

Podnikateľská činnosÅ¥:
a) oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenie, slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby (pre tretie osoby)
b) strojné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov (pre tretie osoby) 
c) zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu (pre tretie osoby)
d) prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia
e) dopravná činnosÅ¥
f) poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami
g) stavebná činnosÅ¥, autoopravárenská činnosÅ¥, elektrozámočnícka činnosÅ¥
h) obchodná činnosÅ¥
Kontakt:

Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/6923 217
e-mail: tsmzlm@tsmzlm.sk

Mgr. Barbora Segíňová
poverená riaditeľka
Telefónne číslo: 037/6923 212
Email: riaditel@tsmzlm.sk
Koordinačná činnosÅ¥ pri zabezpečovaní technického rozvoja organizácie.

Andrea Hollá
asistentka riaditeľa
Telefónne číslo: 037/6923 211
Email: sekretariat@tsmzlm.sk
Zabezpečuje informačnú a organizačnú agendu riaditeľa organizácie, eviduje písomnosti, zabezpečuje správu registratúry.

Ing. Anna Šalingová
mzdy a personalistika
Telefónne číslo:  037/6923 214
Email: salingova@tsmzlm.sk
Komplexne spracováva mzdovú a personálnu agendu.

Mária Mrázová
pokladníčka a fakturantka
Telefónne číslo:  037/6923 215
Email: mmrazova@tsmzlm.sk
Vedie evidenciu dohôd na vývoz odpadu a objednávok na odvoz odpadu, zabezpečuje fakturáciu, vedie a účtuje pokladničnú knihu.

Karol Hlavatý
vedúci prevádzky 01
Mobilné tel. číslo: 0905 415 727
Organizačne riadi práce pri čistení mesta, vývoze komunálneho odpadu, mestskej tržnice  a verejného WC.

Jozef Kováč
vedúci prevádzky 02
Mobilné tel. číslo: 0917 970 286
Organizačne zabezpečuje a riadi dopravnú činnosÅ¥, riadi VPP pracovníkov, stará sa o mestskú tržnicu.

Ing. Roman Danáč
vedúci prevádzky 03
Telefónne číslo: 037/6923 215
Email: tsmzlm@tsmzlm.sk
Sleduje spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia mesta a prevádzok organizácie, organizačne zabezpečuje prevádzku skládky KO.

Michal Mášik
vedúci prevádzky 04
Mobilné tel. číslo: 0918 866 519
Organizačne zabezpečuje a riadi dopravnú činnosÅ¥, riadi opravárenskú činnosÅ¥, verejné osvetlenie a mestský rozhlas.

Mária Blašková
skladníčka
Telefónne číslo: 037/6923 217
Zabezpečuje výmenu KUKA nádob, eviduje objednávky na odvoz odpadu, vedie evidenciu skladu drobného hmotného majetku a pomocného materiálu.

Technické služby mesta Zlaté Moravce: pracovná doba 07.00 hod - 15.00 hod., tel. 037 6923 217, e-mail: tsmzlm@tsmzlm.sk 

V Zlatých Moravciach, október 2015