i

home / Mesto a jeho správa / Mestské podniky / Záhradnícke služby mesta / Záhradnícke služby - Činnosť

Záhradnícke služby - Činnosť

Záhradnícke služby - Činnosť

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik v hlavnej cinnosti vykonáva
práce vo verejnom záujme a to správu a údržbu verejnej zelene, správu a údržbu
cintorínov, údržba a obnova kultúrnych pamiatok vcítane pomníkov , správu a údržbu
detských ihrísk, prevádzkuje útulok pre zvieratá, prenajíma nebytové priestory,prevádzkuje
turisticko-informacnú kanceláriu.
Turisticko-informacná kancelária slúži na propagáciu mesta Zlaté Moravce v oblasti
historickej, kultúrnej i turistickej. Pre propagáciu mesta v TIK máme k dispozícii
skladacky s vyobrazením najzaujímavejších budov v meste. Turisti majú k dispozícii
pamätné mince, na ktorých je zobrazený farský kostol, mauzóleum a kaštiel rodiny
Migazzi, tak isto i pamätné mince s portrétom Kardinála Migazziho, majorátneho pána
Zlatých Moraviec pri príležitosti 200. výrocia jeho smrti. Návštevníci mesta majú
k dispozícii vázicky z keramiky, na ktorých je erb mesta, kaštiel, mauzóleum a pod.
Pripomíname si významné udalosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú mesta Zlaté Moravce.
Medzi najvýznamnejšie akcie, ktoré sme organizovali patria napr. propagovanie mesta
Zlaté Moravce na turistickom veltrhu Slovakiatour Bratislava, Dovolenka na vidieku
v Nitre /výstava Agrokomplex v Nitre/, slávnostná akadémia pri príležitosti 140. výrocia
príchodu Krížových sestier zo Švajciarska do nemocnice v Zlatých Moravciach, 130.
výrocie úmrtia básnika Janka Krála, 450. výrocie udelenia erbu Tekovskej Župy a mnohé
dalšie významné akcie a podujatia.
Na úseku verejnej zelene spravujeme 97 ha zelene. Do zelene patria dva chránené parky
a to pietny park pri hrobke Migazziovcov a park Janka Krála pri kaštieli /dnešné mestské
kultúrne stredisko/, ktorého rekonštrukcia bola nedávno ukoncená a bol odovzdaný
verejnosti.
V oblasti verejnej zelene každorocne prevádzame ošetrenie pagaštanov proti ploskácikovi
pagaštanovému. Vykonávame pravidelné opilovanie stromov podla ulíc, ktoré si to
vyžadujú, najmä v starom meste, opilovanie vzrastlých stromov, ako aj výrub poškodených
stromov po odsúhlasení orgánmi životného prostredia. Najmä opilovanie starých stromov
je práca velmi nárocná a namáhavá a nie vždy sa stretne s pochopením obcanov. Jedni sú
za opílenie, prípadne spílenie stromu, iní nie. U starých stromov sa prevádza expertíza jeho
stability odborníkom, ktorý ked zistí jeho deštrukciu doporucuje jeho vypílenie. Každý
strom má svoju obrovskú biologickú hodnotu, produkuje velké množstvo kyslíka, niektoré
slúžia aj ako hniezdoviská vtákom. Pri opilovaní stromov spolupracujeme so Záchranným
a hasicským zborom v Zlatých Moravciach ako aj Západoslovenskou energetickou
prevádzkou v Zlatých Moravciach. Zelen na území mesta doplname novou výsadbou
stromov, kríkov, vysádzame letnicky, cibuloviny. V meste pravidelne doplname lavicky,
smetné koše zabezpecujeme ich údržbu, ktorá si vyžaduje znacné financie, nakolko
vandalizmus rastie každým dnom.
Na území mesta spravujeme a udržujeme 33 mestských ihrísk a pieskovísk, ktoré
pravidelne cistíme a dezinfikujeme a podla potreby doplname novým pieskom. Detské
ihriská doplname novým detským mobiliárom, denne sú poškodzované, takže musíme
vynakladat financie na ich opravu, údržbu ako aj obnovu.
Spravujeme a zabezpecujeme údržbu 3 cintorínov, mestského v Zlatých Moravciach
o výmere 32049 m2 / evidovaných je 4518 hrobových miest, 78 krýpt/, cintorína
v Chyzerovciach o výmere 14 328 m2 /985 hrobových miest a 28 krýpt/ a cintorína
v Prílepoch o výmere 1787 m2 / 301 hrobových miest a 28 krýpt/.Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Nitre ako orgán príslušný podla § 3 ods. 1 písm.c.zák. NR SR c.
126/06 Z.z. o verejnom zdravotníctve schválil prevádzkové poriadky pohrebísk v Zlatých
Moravciach, Prílepoch a Chyzerovciach dna 23.3.2007 v zmysle § 10 ods. 4 písm. i a j
Zák.c. 126/06.
Pohrebisko v Zlatých Moravciach je verejnosti prístupné:
1. 4. - 31.5. 7.00 hod. – 20.00 hod.
1. 6. - 30.9. 7.00 hod. - 21.00 hod.
1.10. - 31.3. 7.00 hod. – 18.00 hod.
Vo všetkých cintorínoch zabezpecujeme pravidelné kosenie trávy, v zimných mesiacoch
cistenie chodníkov od snehu.
V útulku pre zvieratá sa staráme o psov, ktoré odchytila mestská polícia a ktorých do
útulku priniesli obcania mesta. Nových majitelov nachádza každorocne cca 108 psíkov,
ktorých si ludia zoberú do opatery a to nielen obyvatelia nášho mesta a blízkeho okolia, ale
aj cudzinci z Ceska a Nemecka.
Pravidelne sa staráme o nám zverené budovy, prevádza sa malovanie, opravy striech,
zabezpecujeme, aby sa aby sa majetok neznehodnocoval.
Cinnost podniku pozostáva i v prevádzkovaní pohrebníctva, predajní kvetov, v ktorých
možno zakúpit upomienkové predmety a zabezpecit si výzdobu spolocenských miestností,
kostolov, domov smútku. Vykonávame výrobu vencov, kytíc, výrobu zeleninových
a kvetinových priesad, predaj ovocných stromkov, výrobu a predaj okrasných kríkov
a stromov, predaj hnojív, kvetinových a zeleninových semien a podobne.
Našou snahou je, aby naši obyvatelia sa v meste nielen dobre cítili, ale aby si ho aj
vážili.
Dakujeme všetkým, ktorí majú pre našu prácu pochopenie, dakujeme za všetku pomoc,
za dobré rady a pripomienky.
Ing.Ľubomír Gábriš
riaditel Záhradníckych služieb