i

home / Mesto a jeho správa / Mestské podniky / Záhradnícke služby mesta / Záhradnícke služby - Slobodný prístup k informáciam

Záhradnícke služby - Slobodný prístup k informáciam

Záhradnícke služby - Slobodný prístup k informáciam

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme základné informácie o našom podniku.
Názov: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik Robotnícka l
Sídlo: 953 01 Zlaté Moravce, Sládkovičova l, okres Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Mesto Zlaté Moravce
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny zástupca: Ing.Ľubomír Gábriš, riaditeľ
Dátum zriadenia: 1. 1. 1994
Základný predmet činnosti: - starostlivosÅ¥ o zeleň na území mesta
- výsadba, údržba zelených plôch v meste
- prevádzkovanie a starostlivosÅ¥ o údržbu mestských cintorínov
- starostlivosÅ¥ o detské ihriská, ich údržba, obnova
- starostlivosÅ¥ o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky
- správa zvereného majetku a zabezpečenie jeho údržby
- prevádzkovanie turisticko-informačného centra
- prevádzkovanie útulku pre psov
- prenájom nebytových priestorov
Podnikateľská činnosÅ¥: - maloobchodná činnosÅ¥ v rozsahu voľných činností podľa ŽL
SPČ: Zo 202/16421/00008, reg.č.696/2002
Na zverejnenie ďalších údajov, ktoré podľa zákona môžeme poskytnúÅ¥, je potrebné písomne zaslaÅ¥ žiadosÅ¥ na horeuvedenú adresu , príp. e-mailovú adresu zsmzm@stonline.sk, alebo aj osobne na správe podniku počas pracovnej doby od 7.00 hod. – 15.30 hod.
Informácie poskytneme žiadateľovi v dohodnutej forme a v termíne podľa zákona.
Voči rozhodnutiu môže byÅ¥ podaný opravný prostriedok u zriaďovateľa.

Telefónny kontakt:
Správa podniku 037/6423145
E-mail: zsmzm@stonline.sk
Ing.Ľubomír Gábriš
0911594593
riaditeľ podniku