i

home / Mesto a jeho správa / Novinky / Stanovisko Mesta Zl. Moravce k upozorneniu prokurátora

Stanovisko Mesta Zl. Moravce k upozorneniu prokurátora

Stanovisko Mesta Zl. Moravce k upozorneniu prokurátora

 Stanovisko  Mesta Zlaté Moravce  k  upozorneniu prokurátora

      

 Dňa 20.01.2016 bolo Mestu Zlaté Moravce doručené upozornenie prokurátora, v ktorom prokurátor navrhuje zástupkyni primátora mesta Zlaté Moravce postupovaÅ¥ pri obsadzovaní resp. uvoľňovaní vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písmeno l) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení a rešpektovaÅ¥ právomoc mestského zastupiteľstva podieľaÅ¥ sa na kreovaní vedúcich pracovníkov týchto organizácií.

            Prokurátor navrhuje predložiÅ¥ toto upozornenie na oboznámenie Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach.

 

Mesto Zlaté Moravce berie upozornenie prokurátora na vedomie, avšak nesúhlasí s ním. Upozornenie je podľa nášho názoru  zmätočné a vnútorne rozporné. Zamieňa pojmy vymenovanie a dočasné poverenie, navyše objekt jeho preskúmavania bol poverovací dekrét zo dňa 12.09.2013, t.j. dekrét, ktorý vydal pán bývalý primátor mesta v roku 2013.

           

Mesto Zlaté Moravce chce zdôrazniÅ¥, že bývalý riaditeľ JUDr.Ing.Martin Cimrák nebol vymenovaný do funkcie na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na ktorý sa vo svojom upozornení prokurátor odvoláva, ale poverovací dektrét  JUDr.Ing.Martina Cimráka  zo dňa 25.06.2015 bol vydaný v súlade s primeraným použitím zákona NR SR č. 552/2003 Z.Z.o výkone práce vo verejnom záujme a práve toto poverenie mu bolo odňaté. Dňa 25.06.2015 bol mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach predložený návrh na dočasné poverenie, nie na vymenovanie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení. Formu vzniku funkcie – poverenie – nie je možné zamieňaÅ¥ s vymenovaním.

 

             Mesto Zlaté Moravce trvá na tom, že odňatie poverenia zástupcom primátora MVDr. Balážovou pre bývalého riaditeľa nemocnice bolo zákonné a nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho chodu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. a zároveň pripravuje ďalšie právne kroky.

Na záver podotýkame, že z  prokurátorského upozornenia nevyplýva pre mesto žiadna finančná ani iná sankcia.

 

JUDr. Marta Gregáčová

Právnik Mesta Zlaté Moravce