i

home / Mesto a jeho správa / Školstvo / Základné školy

Základné školy

Základné školy

Názov školy: Základná škola Robotnícka
Adresa: Robotnícka 25, 953 01 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Mesto Zlaté Moravce 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Riaditeľka školy: Mgr. Jana Dudášová
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Jana Lukáčová
Vedúca ZŠS: Katarína Laktišová

Kontakt
Telefón: +421 37 6422538, mobil +421 911 172 211
e-mail: zsrob@gmail.com
Web stránka: www.zsrobzm.edupage.sk

Vyučovací jazyk: slovenský
Učebné plány: 1. stupeň: Učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 1. – 4. ročníku ZŠ
- Variant 1 (základný)
2. stupeň: - Variant 3
- Učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 3. – 9. ročníku ZŠ
- Učebný plán pre triedy so športovou prípravou v 5. – 9. ročníku ZŠ
Počet žiakov: 291
Počet tried: 16
Počet oddelení ŠKD: 2
Aktivity a prezentácia školy verejnosti:
- časopis Oko školáka
- Deň otvorených dverí
- Vianočná akadémia
- Deň matiek
- Slávnostné vyhodnotenie školského roka Žiak roka, Učiteľ roka
- týždeň ekologických aktivít:
Vyhodnotenie projektov a programov školy:
- SúÅ¥až o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
- Najlepší environmentálny projekt organizovaný školou
- Digitálni štúrovci na školách
Názov školy: Základná škola Pribinova
Adresa: Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Mesto Zlaté Moravce
Riaditeľ školy: Mgr.Lenka Herdová
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Anna Hasprová
Mgr. Lenka Herdová
Vedúca ZŠS: Iveta Dallošová

Kontakt
Telefón: +421 37 64 260 56
Fax: +421 37 64 260 56
e-mail: zspribinova@pribinka.sk
Web stránka: www.pribinka.sk

Vyučovací jazyk: slovenský
Učebné plány: 1. stupeň: 1.-2.roč. V 1, 3.-4.roč. V 3 2. stupeň: V 2
Počet žiakov: 347
Počet tried:18
Počet oddelení ŠKD: 3
Vyhodnotenie projektov a programov školy
- dostavba a rekonštrukcia budovy ZŠ - Eurofondy
- Otvorená škola – úprava športového areálu
- letná činnosÅ¥
- Jazykové laboratórium pre ZŠ a SŠ
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola pracuje v hlavnej budove na Pribinovej ulici, kde je 15 tried. Škola na Pribinovej ul. má telocvičňu, nedobudovaný športový areál a ZŠS.Prístavba - školská knižnica, 2 odborné učebne, 3 klasické triedy, hygienické zariadenie pre deti a zborovňa.
Názov školy: Základná škola Mojmírova
Adresa: Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Mesto Zlaté Moravce
Riaditeľ školy: Mgr. Viera Striešková
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Eva Drgoňová – pre 2. stupeň ZŠ/ štatutárny zástupca RŠ
Mgr. Jarmila Rajnohová – pre 1. stupeň ZŠ
Vedúca ZŠS: Helena Králiková

Kontakt
Telefón: +421 37 6423565
Fax: +421 37 6423565
e-mail: mojmirovazs@gmail.com
Web stránka: www.zsmojzm.edupage.sk

Vyučovací jazyk: slovenský
Učebné plány/ varianty: 1. stupeň: 1. a 2.roč. – RVJ
3. a 4.roč. – V3
2.stupeň : 5.roč. – V3
6.roč. – V3 / RVJ
7. – 9.roč. – RVJ / V3
Počet žiakov: 418
Počet tried: 19
Počet oddelení ŠKD: 3
Aktivity a prezentácia školy verejnosti:
- športová škola roka
- akadémia „ Hurá leto“
Projekt:
- Rozvoj kľúčových kompetencií s využitím nových učebných materiálov - ESF
Vyhodnotenie projektov a programov školy
– Škola podporujúca zdravie
– Školská mliečna liga
– Zdravý úsmev
– Infovek
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Základná škola pozostáva zo šiestich samostatných budov – 3 pavilóny škola, telocvičňa, školské dielne a školská jedáleň. V areáli školy je školské ihrisko. Škola má 31 učební.
Názov školy: Základná škola sv. Don Bosca
Adresa: Ul. 1.mája 24, 953 01 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Biskupský úrad v Nitre
Riaditeľ školy: Ing. Marta Lazúrová
Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Peter Očovay
Vedúca ZŠS: Anna Bieliková

Kontakt
Telefón: +421 37 6422835
školská jedáleň: +421 37 63 22 836
e-mail: zsdonboscozm@gmail.com
Web stránka: www.zsbosco.edupage.org