i

Komisie pri MsZ

Komisie pri MsZ

1.Komisia finančná

predseda komisie : PaedDr. Klaudia Ivanovičová

Sekretár komisie : Ing. Iveta Szobiová

členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr.Ivona Vicianová , PaedDr. Klaudia

Ivanovičová , MVDr.Marta Balážová, Mgr. Roman Šíra

členovia z radov odborníkov: Ing. Erika Gráczová, Helena Dubajová, Henrieta

Jančovičová Holá2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová

predseda komisie : Mgr. Denisa Uhrinová

Sekretár komisie : Ing. Daniel Bielik

členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Mgr.Denisa Uhrinová,

MUDr. Oto Balco, Vladimír Klučiar

členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková, MUDr. Rastislav Šindler, PhDr..

Zita Záhorská3.Komisia školstva, kultúry a športu

predseda komisie : JUDr. Pavel Dvonč

Sekretár komisie : Mgr. Katarína Nociarová

členovia z radov poslancov : PaedDr. Klaudia Ivanovičová, PaedDr. Pavol Petrovič, JUDr.

Pavel Dvonč, RNDr. Jozef Paluška

členovia z radov odborníkov: Mária ÄŽurčeková, Bc. Roman Gálik, Ing. Marián Pánik4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb

predseda komisie : Mgr. Michal Cimmermann

Sekretár komisie : Ing. Peter KmeÅ¥

členovia z radov poslancov : JUDr. Alžbeta Esterková , Mgr. Michal Cimmermann, Ing.

Ján Adamec, Mgr. Roman Šíra

členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová, Bc. Martin Raček, Ing. Radovan

Štekl5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP

predseda komisie : MVDr. Marta Balážová

Sekretár komisie : Jana Križanová

členovia z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Ing. Marek Holub,

Vladimír Klučiar

členovia z radov odborníkov: Ing. Ján Valach, Ing. Ľubomír Gábriš, Ing. Ivan Jedlovský6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

predseda komisie : Ing. Karol Švajčík

Sekretár komisie : Alexandra Borčániová

členovia z radov poslancov : Ing. Karol Švajčík, RNDr. Jozef Paluška, Ivan Madola,

PaedDr. Dušan Husár

členovia z radov odborníkov: Ladislav Vaškovič, Michal Kukučka, Emil Hudák7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí

predseda komisie : Ivan Madola

Sekretár komisie : PhDr. Marián Takáč

členovia z radov poslancov : Ivan Madola , PaedDr. Dušan Husár , Ing. Marek Holub

členovia z radov odborníkov: Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Sekretár komisie : sekretár sa neurčuje

členovia z radov poslancov : PaedDr.Dušan Husár , Ing. Karol Švajčík, JUDr.Pavel Dvonč,

Mgr.Denisa Uhrinová, Ing. Michal Cimmermann,
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
Z Á S A D Y pre zriaďovanie a činnosÅ¥ komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 2011
 
 
Zásady pre zriaďovanie a činnosÅ¥ komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
 
Prvá časÅ¥
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA
ÄŒl. 1
Poslania komisií
1.      Komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) sú fakultatívne orgány    samosprávy mesta, ktoré pomáhajú plniÅ¥ jeho úlohy
2.      Komisie zriaďuje Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) v zmysle § 15 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj § 12 Štatútu mesta Zlaté Moravce, ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno zriadiÅ¥ ako stále alebo dočasné.
3.      Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších osôb z radov  odborníkov (nemusia byÅ¥ občanmi mesta)  zvolených MsZ. Ich počet, zloženie a pôsobnosÅ¥ vymedzuje MsZ podľa miestnych podmienok a konkrétnych potrieb.
 
ÄŒl. 2
Základné funkcie komisií
1.      Komisie majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam MsZ. 
2.      Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.
 
ÄŒl. 3
Poradná funkcia komisií
Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
-          vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie MsZ,
-          spolupracujú pri tvorbe koncepcií rozvoja danej oblasti,
-          vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok  Å¾ivota mesta.
 
ÄŒl. 4
Iniciatívna funkcia komisií
Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
-    vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých otázok života mesta pre rokovanie
   MsZ, mestskej rady (ďalej len MsR),
-  vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých otázok života mesta pre rokovanie
   MsZ a MsR,
-    predkladajú iniciatívne návrhy a podnety MsR a mestskému úradu (ďalej len MsÚ), ktorí sú povinní sa        nimi  zaoberaÅ¥ a informovaÅ¥ komisiu o výsledku riešenia,
-    spolupracujú pri tvorbe návrhov Všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“).
 
ÄŒl. 5
Kontrolná funkcia komisií
Komisie v rámci kontrolnej funkcie na úseku, pre ktoré boli zriadené:
-          kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ a MsR,
-          dozerajú na celkovú činnosÅ¥ mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti,
-          kontrolujú, ako sa vykonávajú pripomienky, podnety a sÅ¥ažnosti obyvateľov mesta,
-          kontrolujú dodržiavanie VZN mesta,
-          upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstraňovaniu.
 
Druhá časÅ¥
DRUHY  KOMISIÍ
ÄŒl. 6
Stále komisie
1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje pre celé volebné obdobie svoje stále komisie najmä pre oblasÅ¥:
  - financií,
        - kontroly,
  - sociálno- zdravotnú a bytovú,
  - kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľno časových aktivít,
  - podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu  a regionálnej
    politiky,
  - dopravy a správy mestských komunikácií,
  - výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok,
  - ochrany verejného poriadku, pre civilnú ochranu a vojenské záležitosti,
  - strategického plánovania, grandov a projektov pre získavanie prostriedkov z EÚ,
  - pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
2.      Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiÅ¥ komisie aj pre ďalšie oblasti, taktiež rozhodnúÅ¥
      o zlúčení alebo rozčlenení zriadených komisií.
3.      Komisie zanikajú zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ.
 
ÄŒl. 7
Hlavné smery náplne činnosti stálych komisií
1.      Komisia finančná:
-   rozpočet mesta, rozpočtové opatrenia, jeho čerpanie, záverečný účet
-   miestne dane a poplatky
-   úvery pôžičky mesta, atď.
2.      Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
       a regionálneho rozvoja:
 - vlastná investičná a podnikateľská činnosÅ¥ mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov
mesta a rozvoja mesta,
 - usmerňovanie podnikateľskej činnosti v meste,
 - využívanie miestnych zdrojov k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb
a stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a mesta,
- podnety na zakladanie, zriaďovanie, zrušenie a kontrolu mestom zriadených alebo založených
právnických osôb, 
-    vydávanie stanovísk k predaju, darovaniu, prenájmu a k hospodáreniu s majetkom mesta,
-    vydávanie stanovísk k zvereniu majetku mesta do správy rozpočtových a príspevkových
organizácií zriadených mestom,
-    vydávanie stanovísk ku všetkým úkonom hospodárenia s majetkom mesta s výnimkou upustenia
od vymáhania nepatrných pohľadávok, povolenie splátok alebo odklad dlhu,
-    tvorba podmienok pre riadne zásobovanie mesta a dozor nad ním (predajný a prevádzkový čas,
správa mestského trhoviska),
-    zabezpečenie služieb podľa potreby občanov a návštevníkov mesta,
-    rozvoj cestovného ruchu,
-    oblasÅ¥ medzinárodných vzÅ¥ahov,
-    spolupráca s obcami a mestami a regionálnymi združeniami.
 
3.      Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok:
-    vlastná investičná činnosÅ¥ mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a ďalšieho
rozvoja mesta,
-    usmerňovanie investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v meste z hľadiska efektívneho 
      využitia miestnych zdrojov a záujmov obyvateľov mesta,
-     architektonicko – urbanistická koncepcia celomestského charakteru,
-     koncepcia rozvoja mestských častí,
-     koncepcia rozvoja inžinierskych sietí a energetických zdrojov,
-     odporúčania pri rozhodovaní o umiestnení stavieb, využití územia, o stavebnom uzávere,
posudzovaní stavby z hľadiska účelu a budúcej prevádzky
-    tvorba a ochrana životného prostredia,
-    ochrana poľnohospodárskej pôdy, lesov, vodných plôch a zachovanie prírodných hodnôt,
-    tvorba a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta,
-    ochrana pred nadmernými emisiami, pachom a hlukom,
-    problematika chovu psov a domácich zvierat v meste,
-    správa, tvorba, údržba a zveľaďovanie verejnej zelene,
-    odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
-    zásobovanie vodou a odvádzanie zrážkových a odpadových vôd,
-    ochrana a obnova kultúrnych pamiatok,
 -   správa a údržba miestnych historických pamiatok,
 
4.      Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií:
      -    koncepcia rozvoja infraštruktúry mesta,
-    rozširovanie a skvalitnenie cestnej siete, chodníkov a cyklochodníkov,
-    posudzovanie zmien organizácie dopravy na pozemných komunikáciách mesta,
-    mestská hromadná doprava, zmeny v cestovnom poriadku MHD,
-    spolupráca so SAD
-    zimná údržba miestnych komunikácií,
-   rozširovanie a skvalitňovanie mestského rozhlasu, informačných systémov a verejného osvetlenia,
-    organizácia, výstavba a údržba cintorínov,
 
5.      Komisia sociálno -  zdravotná a bytová:
-    spolupráca so štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami v prospech ochrany zdravia
      a rozvoja zdravotníckych služieb pre obyvateľov mesta,
-    zabezpečenie sociálnej starostlivosti o starých a Å¥ažko zdravotne postihnutých občanov,
-    umiestňovanie do zariadení sociálnych služieb,
-    pomoc rodičom s deÅ¥mi a spoločensky neprispôsobivým občanom mesta,
      -    koncepcia rozvoja a údržby bytového fondu mesta,
-    prideľovanie nájomných a sociálnych bytov vo vlastníctve mesta,
      -    vydávanie stanovísk na uzatváranie nájomných zmlúv a výmeny bytov vo vlastníctve mesta, 
-     spolupráca s neštátnymi subjektami, občianskymi združeniami a charitou na úseku sociálnej
      starostlivosti,
 
6.   Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít:
      -     tvorba podmienok pre rozvoj kultúry, školstva, vzdelávania, záujmovej a umeleckej činnosti,
-     metodika prípravy kultúrnych podujatí v meste,
-     prerozdelenie dotácií pre cieľovú oblasÅ¥ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba a šírenie
kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva,
-     zabezpečenie činnosti kronikára mesta a posudzovanie zápisu kroniky za príslušné obdobie,
-     tvorba podmienok a posudzovanie koncepcie rozvoja školstva a vzdelávania,
-     posudzovanie žiadostí o pridelenie dotácií pre cieľovú oblasÅ¥ osveta, výchova a vzdelávanie,
-    predkladanie stanovísk k zaraďovaniu škôl do siete škôl, k vyraďovaniu škôl zo siete škôl, ako aj
k zlúčeniu škôl,
-     stanovovaÅ¥ školské obvody či ich zlučovanie
      -    tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry športu, turistiky a voľnočasových aktivít,
-    výstavba, údržba a správa športových, rekreačných a zariadení pre voľnočasové aktivity,
-    posudzovanie žiadostí o pridelenie dotácií záujmových združení  v oblasti športu a kultúry,
-    vyhodnocovanie ankiet o najlepších športovcov a kolektívov
 
7.  Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí:
      -     zabezpečenie verejného poriadku,
-     spolupráca s mestskou políciou,
-     ochrana majetku mesta,
-     posudzovanie plánov ochrany obyvateľov mesta a ich majetku pred núdzovými situáciami,
-     spolupráca s hasičským a záchranným zborom
 
8.      Komisia kontroly:
-     kontrola príjmov a výdavkov mesta,
-     kontrola úloh mesta vyplývajúca z pôsobnosti mesta,
-     kontrola pri nakladaní s majetkom mesta,
-  riešenie sÅ¥ažností na primátora, pracovníkov MsÚ a ved. pracovníkov podnikov a ďalších  subjektov zriadených  mestom podaných na MsZ alebo komisiu kontroly
 
9.       Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
      -    v súlade so Zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 
10.   Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie:
-    podporovanie projektových zámerov na regionálny rozvoj,
-    informovanie MsZ o podaných projektoch a realizácii projektov v meste,
-    podporovanie podaných projektov na príslušných inštitúciách,
-    posudzovanie projektov,
-    zabezpečenie spolufinancovania projektov zo strany mesta.
 
ÄŒl. 8
Dočasné komisie
1.      Pre riešenie jednorázovej konkrétnej záležitosti alebo úlohy môže MsZ zriadiÅ¥ dočasnú komisiu.
2.      ÄŒinnosÅ¥ dočasnej komisie sa končí splnením úlohy uloženej mestským zastupiteľstvom.
 
Tretia časť
ZRIAÄŽOVANIE A ORGANIZAĆNÉ USPORIADANIE KOMISIÍ
 
ÄŒl. 9
Zriaďovanie komisií
1.      Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších osôb zvolených MsZ. Počet členov komisie z radov odborníkov nesmie byÅ¥ vyšší, ako počet poslancov v príslušnej komisii.
2.      Celkový počet členov komisie je spravidla 5 až 9 a to podľa rozsahu jej pôsobnosti, ak MsZ nerozhodne inak.
3.      Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje stále komisie najneskoršie do 2 mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy obcí.
4.      Stále komisie sa zriaďujú na celé volebné obdobie. Dočasné komisie sa zriaďujú podľa potreby.
5.      Poslanec môže byÅ¥ zvolený najviac do troch stálych komisií.
6.      Predsedom komisie môže byÅ¥ len poslanec MsZ zvolený mestským zastupiteľstvom.
7.      Poslanci sa za členov príslušnej komisie uchádzajú individuálne podľa svojej odbornosti alebo záujmu.
8.      Z radov odborníkov navrhujú za členov do príslušných komisií  politické strany zastúpené v MsZ.
9.      SchvaľovaÅ¥ a odvolávaÅ¥ členov a predsedov príslušných komisií môže len nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ.
 
ÄŒl. 10
Práva a povinnosti členov komisií
1.      ÄŒlen komisie je povinný zúčastňovaÅ¥ sa zasadnutí komisie, do ktorej bol zvolený.
2.      Každý poslanec MsZ, ktorý nie je členom mestskej rady, je povinný pracovaÅ¥ aspoň v jednej zo stálych komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
3.      Funkcia členov komisií z radov ďalších osôb (odborníkov) sú čestné a dobrovoľné. Ak člen komisie z radov ďalších osôb bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia komisie, alebo ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovaÅ¥ sa na zasadnutiach komisie, jeho členstvo v komisii zanikne. V takomto prípade o zániku členstva na návrh predsedu komisie rozhodne mestské zastupiteľstvo o jeho odvolaní z funkcie. Komisia odovzdá výpis uznesenia o zániku členstva prostredníctvom sekretára organizačnému oddeleniu MsÚ.
4.      ÄŒlen komisie nesmie byÅ¥ pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú členom komisií výkon funkcie podľa osobitných predpisov. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu.
 
ÄŒl. 11
Organizačné usporiadanie komisií
1.      Predseda komisie:
-  riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh,
-  spoločne so sekretárom komisie pripravuje program zasadnutia komisie, zostavuje spolu so sekretárom komisie plán práce na určité časové obdobie (obvykle na jeden kalendárny rok) a po posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie MsR a MsZ
 -    organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MsZ,
-    zastupuje komisiu navonok,
-    zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí MsZ alebo MsR,
-  zostavuje spolu so sekretárom komisie plán práce na určité časové obdobie (obvykle na jeden  kalendárny rok).
 
1.      Podpredseda:
-   podpredsedu komisie volia členovia komisie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých   členov komisie na prvom zasadnutí komisie, konanom po jej zriadení,
-  zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže funkciu vykonávaÅ¥,
-    zabezpečuje ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 
2.      Ostatní členovia:
 
-    plnia úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí,
-    predkladajú iniciatívne vlastné návrhy a podnety od občanov.
 
3.      Sekretár komisie:
 
-    sekretár komisie nie je členom komisie, jeho práva a povinnosti upravujú „Zásady pre prácu
     sekretárov komisií MsZ“, ktoré tvoria prílohu týchto zásad.
 
Štvrtá časÅ¥
ÄŒl. 12
VzÅ¥ah komisií k orgánom mesta, k orgánom MsZ, k VMÄŒ a k hlavnému kontrolórovi
 
1.   k  m e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u
      Mestské zastupiteľstvo:
-     zriaďuje komisie a volí ich predsedov a členov,
-     určuje ich pôsobnosÅ¥,
-     ukladá im úlohy,
-     schvaľuje plány práce komisií na príslušný kalendárny rok.
 
2.   k   m e s t s k e j   r a d e
      Mestská rada:
-     organizuje a koordinuje činnosÅ¥ komisií,
-     prerokováva plány práce komisií,
-    predkladá MsZ vlastné návrhy týkajúce sa činnosti komisií a zmien v ich zriadení, zložení,
      zlúčení, rozčlenení alebo zrušení,
-    ukladá im konkrétne úlohy,
-    sleduje a dozerá ako MsÚ plní a vybavuje ich podnety a pripomienky,
-    sleduje a kontroluje, ako komisie plnia uznesenia mestskej rady a MsZ.
 
3.   k   p r i m á t o r o v i   m e s t a
-    sú mu nápomocné pri riešení dôležitých otázok života mesta.
 
4.   k  v ý b o r o m   m e s t s k ý c h   č a s t í
      VMÄŒ spolupracujú s komisiami najmä:
-    pri zabezpečovaní úloh mestskej časti,
-    pri riešení otázok, ktoré komisie prerokúvajú a týkajú sa mestskej časti.
 
5.   k  m e s t k é m u   ú r a d u
      MsÚ:
-    zabezpečuje administratívno – materiálnu a technickú činnosÅ¥ komisií,
-    pripravuje a zabezpečuje odborné podklady pre činnosÅ¥ komisií,
-    prednosta MsÚ menuje a odvoláva sekretárov komisií.
 
6.   k  m e s t s k e j   p o l í c i i
          Komisie spolupracujú s MsP najmä pri kontrole VZN a zabezpečovaní verejného poriadku.
 
7.   k  h l a v n é m u   k o n t r o l ó r o v i
           Komisie spolupracujú s hlavným kontrolórom pri kontrole dodržiavania VZN a šetrení sÅ¥ažností.
 
Piata časť
ZÁVEREÄŒNÉ  USTANOVENIA
ÄŒl. 13
1.      Zmeny a doplnky alebo vydanie nových „Zásad pre zriaďovanie a činnosÅ¥ komisií MsZ  v Zlatých Moravciach“ schvaľuje MsZ.
2.      SúčasÅ¥ou týchto „Zásad pre zriaďovanie a činnosÅ¥ komisií MsZ v Zlatých Moravciach“ je príloha  „Zásady pre prácu sekretárov komisií MsZ“.
3. Tieto „Zásady pre zriaďovanie a činnosÅ¥ komisií MsZ v Zlatých Moravciach“ boli schválené na zasadnutí MsZ dňa 27.1.2011, uznesením č. 14/2011 a nadobúdajú účinnosÅ¥ dňom schválenia. 
 
          Ing. Peter Lednár CSc, v.r.                                                                                              , v.r.
                      primátor                                                                                            prednosta
               Mesta Zlaté Moravce                                                                MsÚ v Zlatých Moravciach
 
 
 
Príloha č. 1
Zásady pre prácu sekretárov komisií mestského zastupiteľstva
 
ÄŒl. 1
Základné úlohy sekretárov
1.      Prostredníctvom sekretárov komisií sa predkladajú komisiám požiadavky a návrhy orgánov mesta a spätne z komisií ich odporúčania, podnety, návrhy, pripomienky a požiadavky na orgány mesta.
2.      Sekretári zabezpečujú technicko – organizačné a administratívne práce súvisiace s činnosÅ¥ou komisií
3.      Sekretár nie je členom komisii, pri rokovaní má poradný hlas.
 
ÄŒl. 2
Riadenie a kontrola činnosti sekretárov
1.  Sekretárov komisií MsZ vymenúva a odvoláva prednosta MsÚ a to na návrh predsedu komisie MsZ. Menovací dekrét o ustanovení do funkcie obdrží sekretár od predsedu príslušnej komisie.
2.  Sekretárovi komisie patrí odmena podľa platného poriadku odmeňovania.
 
ÄŒl. 3
Práva sekretára komisií
Sekretár komisie je oprávnený:
-   požadovaÅ¥ od vedúcich oddelení a zamestnancov MsÚ a mestskej polície informácie pre komisiu,
-   po dohode s predsedom komisie zvolaÅ¥ v prípade nutnosti (prerokovanie závažných materiálov
    určených pre rokovanie mestskej rady alebo MsZ) mimoriadne zasadnutie komisie.
 
ÄŒl. 4
Povinnosti sekretára komisií
Sekretár komisie je povinný:
-    v spolupráci s predsedom komisie zabezpečuje pozvánky a písomné materiály pre členov
      na zasadnutia komisie,
-    zúčastňovaÅ¥ sa na zasadnutí komisie,
-    poskytovaÅ¥ odbornú a organizátorskú pomoc komisii pri zabezpečovaní úloh,
      -    predkladaÅ¥ jednotlivým odborom MsÚ požiadavky a návrhy na riešenie otázok týkajúcich sa
      činnosti komisie,
      -    riadiÅ¥ a pomáhaÅ¥ komisii pri zostavovaní plánov práce a programu zasadnutí komisie,
-    spracovaÅ¥ a doručiÅ¥ zápisnicu zo zasadnutí komisie členom komisie a na organizačné oddelenie
      MsÚ a to najneskôr v lehote 7 dní po konaní zasadnutia.