i

Výbor mestskej časti 2

Výbor mestskej časti 2

 Výbor mestskej časti č. II. zahŕňa ulice:

1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh,

ÄŒlenovia výboru z radov poslancov :PaedDr. Dušan Husár, JUDr. Alžbeta Esterková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman Šíra