i

home / Mesto a jeho správa / Mestská polícia / Kamerový systém v meste

Kamerový systém v meste

Kamerový systém v meste

Prečo treba kamerový systém?
 
Keď uvažujeme nad tým, ako zlepšiÅ¥ prácu polície a zefektívniÅ¥ boj so zločinom, tak dospejeme k názoru, že pre súčasnú dobu je nevyhnutná reforma komunikácie s dôrazom na kvalitu, množstvo a spôsob prijímania informácií. Za najkvalitnejšie, najmodernejšie a zároveň najpreukaznejšie riešenie pokladáme komunikáciu na základe vizuálnych informácií.
 
Dovoľujeme si uviesÅ¥ len niekoľko faktorov, ktoré hovoria v prospech Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému /BMKS/:
 
1) Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení BMKS, je jeho preventívny účinok. Potencionálny páchateľ upustí od kriminálnych úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný, a z trestného činu bude ľahko usvedčený.
 
2) V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn stálej služby. Hliadku, ktorá je najbližšie (pri doplnení dobrého displeja s rozmiestnením hliadok), môže stála služba okamžite podľa potreby presunúÅ¥ na miesto činu.
 
3) Pomocou kamier sa dá predísÅ¥ falošným poplachom, a tým aj zbytočným zásahom jednoducho tak, že stála služba vyžiada od osoby, ktorá hlási alarm, aby sa zobrazila na monitore a potvrdila opodstatnenosÅ¥ hlásení.
 
4) Záznam obrazu - účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a operatívnom vyhľadávaní páchateľov:
a) vreckári - oblasÅ¥ trestnej činnosti, pri ktorej sa policajti stretávajú s problémom, ako dokázaÅ¥ skupinové konanie páchateľov – s využitím digitálneho záznamu dochádza k odstráneniu tohto problému a policajní pracovníci môžu páchateľov priamo monitorovaÅ¥ a krádeže vďaka zdokumentovaniu dokázaÅ¥. Taktiež pri príchode celej skupiny do regiónu je možné okamžité nasadenie polície.
c) krádeže áut a poistné podvody
- charakteristické je vysoké % krádeží, a pritom ich malá objasnenosÅ¥. S využitím BMKS inštalované kamery na dôležitých križovatkách a výpadovkách zdokumentujú celý vjazd a výjazd áut a pri krádeži auta sa skontrolujú všetky záznamy z kamier v blízkosti miesta odcudzenia.
Pri poistnom podvode polícia zistí, či sa údajne odcudzené auto nachádza na mieste, skadiaľ malo byÅ¥ odcudzené. Na druhej strane sa dá v prípade skutočného odcudzenia zistiÅ¥ auto páchateľov, ktoré sa pohybovalo v mieste odcudzenia.
d) zásahy pri aktivácii zabezpečovacej signalizácie na PCO
V prípade zahlásenia poplachu hliadka často príde až po úteku páchateľa z miesta činu. Inteligentné kamery prezradia páchateľa často až detailným záznamom jeho postavy, tváre, oblečenia a priblížia nám i smer jeho následného pohybu.
e) kontrola a dokumentácia pohybu členov organizovaného zločinu. Je možné nasadenie kamier na miesta, kde je predpoklad, že tu dochádza ku stretnutiam členov mafie, čím sa ich činnosÅ¥ dostáva pod kontrolu polície.
f) rasovo motivované útoky - kamery zachytia činnosÅ¥ páchateľov a na základe analýzy rasového zloženia prítomných osôb nie je problém dokázaÅ¥, že sa skutočne jednalo o tento druh trestného činu.
h) výtržnosti - ďalším činiteľom znepokojujúcim občanov je výtržníctvo. V takýchto prípadoch dôjde k okamžitému nasadeniu polície na miesto páchania nočnej výtržnosti a rušenia nočného kľudu.
i) nasadenie kamier k dôležitým objektom, prepojenie ich vonkajších kamerových systémov na pult PCO - bezplatné prepojenie na PCO, príp. finančným príspevkom (zľavami pre objekty, ktoré nainštalujú kamery a prepoja ich k mestským systémom).
j) Drogoví dealeri , nasedením kamerového systému budú maÅ¥ dealeri obmedzenú možnosÅ¥ predaja drog.
k) možná vonkajšia ochrana dôležitých inštitúcií, úradov, bánk, poisÅ¥ovacích inštitúcií, napojenie na dispečerský pult
 
Určite dospejeme k názoru, že BMKS je práve to, čo polícia potrebuje, aby mohla efektívnejšie a účinnejšie vykonávaÅ¥ svoju činnosÅ¥, s využitím najmodernejšej techniky a bez potreby zvyšovania počtu pracovníkov.