i

home / Mesto a jeho správa / Novinky / VÝZVA - Prípravné práce na spracovanie územného plánu

VÝZVA - Prípravné práce na spracovanie územného plánu

VÝZVA - Prípravné práce na spracovanie územného plánu

 Oznamujeme Vám, že dňom 29. 01. 2016 sme zahájili prípravné práce pre obstaranie
územno-plánovacej dokumentácie - územného plánu mesta Zlaté Moravce.
Prípravné práce sú úvodnou etapou celého ďalšieho procesu spracovania a schválenia
územného plánu mesta, ktorý sa po prerokovaní a schválení mestským zastupiteľstvom stane
záväzným dokumentom mesta.
Preto Vás, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj
občiansku a odbornú verejnosÅ¥ (v intenciách § 19b stavebného zákona č. 50/1976 v znení
neskorších zákonov) žiadame o spoluprácu a poskytnutie Vašich záväzných podkladov
o území, o určenie problémov, stretov záujmu v riešenom území, údajov potrebných pre
spracovanie prieskumov a rozborov, informácie o stave a možnostiach funkčného využitia
územia.
V nadväznosti na predchádzajúce Vás prosíme o zaslanie všetkých podkladov, Vašich
požiadaviek, rozvojových zámerov, nárokov na ochranné pásma, resp. iné údaje, ktoré sú Vám
známe v rozsahu katastrálneho územia mesta a majú byt' zapracované do podkladových materiálov
(PaR+ZADANIE), následne rešpektované a zohľadnené v ÚPN mesta Zlaté Moravce. Návrhové
obdobie ÚPN mesta predpokladáme rok 2030.
Žiadame Vás o zaujatie stanoviska a poskytnutie Vašich údajov pre budúce optimálne
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické,
kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky.
Podklady a podnety je možné podaÅ¥ do 30 dní od oznámenia výzvy písomnou formou
na adresu: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, oddelenie stavebné a hospodárskej činnosti,
ul. 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce, alebo mailom na adresu: krizanova@zlatemoravce.eu