i

Službyt

Službyt

Mgr Peter Sendlai – komplexná činnosÅ¥ pri zabezpečovaní úloh podnikuplexná činnosÅ¥ pri zabezpečovaní úloh podniku

Mgr. Viera Krajčová - vedúca bytového hospodárstva

Pracovná činnosÅ¥:

- riadi činnosÅ¥ prevádzky bytového hospodárstva
- zabezpečuje a riadi pracovníkov údržby, upratovačky a spracovanie podkladov pre údržbu na úseku BH,
- rieši sÅ¥ažnosti od užívateľov bytov,
- zabezpečuje revízie komínov, hromozvodov, elektrických zariadení,
- zabezpečuje výmenu vodomerov v bytoch, ciachovanie vodomerov a meračov tepla
- zabezpečuje odpis vody v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosÅ¥ou, odpis meračov tepla pri vstupe do bytového domu v spolupráci s Prvou energetickou a teplárenskou spoločnosÅ¥ou 1 x mesačne,
- zúčastňuje sa pri preberaní a odovzdávaní bytu,
- zabezpečuje vykonanie dražieb,
- zabezpečuje exekúcie ohľadom vypratania bytu
mestský podnik je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je MESTO Zlaté Moravce.
Povereným na výkon funkcie riaditeľa mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce je
od 11.11.2011 Mgr. Peter Sendlai.
Zmenou štruktúry podniku k 31.07.2008 sa zmenil predmet v podnikateľskej činnosti v tom, že podnik prestal byÅ¥ dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Základný predmet činnosti sa nezmenil, teda podnik naďalej spravuje zverený domový majetok, vykonáva údržbu, vodoinštalačné, zámočnícke a údržbárske práce, spravuje odpredané bytovky.
Vykonávajú sa preventívne a bežné opravy spravovaného domového majetku, vykonávajú sa revízie vyhradených technických zariadení. Na základe zmlúv o správcovstve sa vykonáva spracovanie dát vykurovania, rozúčtovania dodávok tepla a teplej úžitkovej vody od dodávateľa.
Aby sme čo najviac vyšli v ústrety a prispeli k spokoj- nosti vlastníkov a užívateľov bytov, rozhodli sme sa spro-stredkovaÅ¥ stretnutie domových dôverníkov so zástupcami firmy BYTTHERM s.r.o. Bánovce nad Bebravou. Dôverníkom vysvetlili, že sa bude vykonávaÅ¥, ako každý rok, demontáž a montáž plomby, výmena a vyhodnotenie optického snímača u užívateľa elektro- nickým prístrojom PM3, ktorý vyčísli hodnoty ihneď na mieste. Z tohoto dôvodu je potrebné, aby vlastníci a užívatelia sprístupnili byt, boli prítomní pri tomto meraní, podpísali
si daný skutkový stav uvedený na merači. Nameraný stav bude podkladom na rozpočet úhrady za vykurovanie. Meranie sa uskutoční od 4.12.2009 do 11.12.2009. Vlastníci a užívatelia sú s termínom vykonania odpočtu oboznámení.
ÄŽalej prevádzame montáž, opravy meracej a regulačnej techniky. Zabezpečujeme výmenu bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu. Medzi iné činnosti patrí aj prenájom nebytových priestorov, správa, údržba, odstraňovanie dennodenne nahlasovaných závad v bytoch a spoločných priesto-roch bytoviek, rekonštrukcia a modernizácia zvereného majetku.
Obstarávame služby spojené so správou bytového a nebytového fondu. V súčastnej dobe sa dopredávajú záujemcom ešte nepredané byty.
Toho času sa je pozastavená výroba dlažobných tvaroviek, len sa dopredávajú záujemcom skladové zásoby. Predmetná výroba slúžila v prvom rade pre potreby rekonštrukcie mesta Zlaté Moravce. Na tejto činnosti sa podieľali naši zamestnanci, ako aj občania, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní v rámci verejno-prospešných prác.Mgr Peter Sendlai – komplexná činnosÅ¥ pri zabezpečovaní úloh podniku

Veľké problémy nám spôsobujú neplatiči nájomného v nepredaných bytoch, hlavne rómski občania, odsÅ¥ahovaní /úmrtia, odsÅ¥ahovaní–nenájdení na adrese/.
Nájomníci a hlavne naši rómski spoluobčania z ulice 1.mája nám spôsobujú veľké finančné problémy neplatením nájomného, nepravidelným platením nájomného, nedodržiavaním dohodnutých splátkových kalendárov. Nielenže neplatia nájomné, ale vôbec nevedia šetriÅ¥ elektrickou energiou /zistili sa aj nezákonné pripojenia na elektromer v spoločných priestoroch/, žiadne šetrenie, ale práve naopak veľké plytvanie vodou, veľmi časté upchávanie kanalizácie rôznymi predmetmi, ako sú napr. fľaše, hygienické potreby, handry, drôty. Je samozrejmé, že potom sú vysoké náklady na čistenie kanalizácie v týchto bytovkách.
SLUŽBYT mestský podnik faktúry za energie a vodu musí uhradiÅ¥ v termínoch splatnosti, v opačnom prípade dodávatelia odstavia bytovky od energií.
V prípade uhradenia dlhu neplatičmi by Službyt mohol pristúpiÅ¥ k oprave nepredaných bytoviek, hlavne opravy striech, komínov, opravy, alebo výmeny okien a i.
Postup vymáhania dlhov: zaslanie výzvy , ak svoj dlh nevyrovnajú, alebo si nedohodnú splátkový kalendár, nepredĺži sa týmto nájomcom nájomná zmluva. Nájom sa v zmysle § 710, ods.2, § 712, ods.9 Občianskeho zákonníka a § 4 zákona č.189/1992 Zb. ukončuje k tomuto dátumu, o čom je potrebné ihneď oboznámiÅ¥ nájomcov bytu a požiadaÅ¥ ich o vypratanie bytu. Pri vyprataní a vymáhaní dlžnej sumy postupujeme v zmysle platných zákonov a predpisov. Dĺžnikovi vznikajú ďalšie náklady, ako sú súdne trovy, právne zastúpenia, náklady na exekúciu a odmena exekútora. Tým sa celková výška dlhu podstatne zvýši.
Ak dôjde k zmene údajov, najmä k zaplateniu úhrad za nájom, s touto skutočnosÅ¥ou obratom písomne oboznámime Mestský úrad v Zlatých Moravciach a on vydá súhlas s predĺžením nájomnej zmluvy nájomníkovi.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa nájomné zmluvy uzatvárajú na dobu určitú rozhodnutím Mestského úradu. Neustále kontrolujeme splátkové kalendáre a samozrejme platnosÅ¥ nájomných zmlúv.
Všetky dôležité rozhodnutia konzultujeme s Mestským úradom, táto spolupráca je na vysokej úrovni.
S našimi spoluobčanmi musíme maÅ¥ hlavne veľkú trpezlivosÅ¥ pri vysvetľovaní ich povinností, nakoľko sa jedná o veľmi citlivú otázku.
Momentálne máme rozpracovaných 5 exekúcií, z toho 3 sú
v štádiu riešenia u exekútora a v 2 prípadoch čakáme na nadobudnutie právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Nitre, ktoré sú bez práva na bytovú náhradu.
Do budúcnosti odporúčame všetkým našim vlastníkom a užívateľom bytových domov úsporu energií a zvýšenie hospodárnosti dodaného tepla, a to hlavne zatepľovaním bytových domov, výmenou okien a vyregulovaním tepelných sústav.

E-mail: sluzbytzm@centrum.cz
Tel.č.:
0376321956


Zlaté Moravce: 10.01.2012
Dátum zverejnenia Predmet obstarávania
9.10.2013 Rekonštrukcia komínov na ul.1.mája - Zlaté Moravce